نغمه ی هم درد

ساخت وبلاگ
چکیده : ... با عنوان : نغمه ی هم درد بخوانید :

 آینه ی خورشید از آن اوج بلند

شب رسید از ره و آن آینه ی خرد شدهشد پراکنده و در دامن افلاک نشستتشنه ام امشب ، اگر باز خیال لب توخواب نفرستد و از راه سرابم نبرد کاش از عمر شبی تا به سحر چون مهتابشبنم زلف تو را نوشم و خوابم نبردروح من در گرو زمزمه ای شیرین استمن دگر نیستم ، ای خواب برو ، حلقه مزن این سکوتی که تو را می طلبد نیست عمیقوه که غافل شده ای از دل غوغایی من می رسد نغمه ای از دور به گوشم ، ای خواب مکن ، این نعمه ی جادو را خاموش مکن زلف چون دوش ، رها تا به سر دوش مکنای مه امروز پریشان ترم از دوش مکندر هیاهوی شب غمزده با اخترکانسیل از راه دراز آمده را همهمه ای ستبرو ای خواب ، برو عیش مرا تیره مکنخاطرم دستخوش زیر و بم زمزمهای ستچشم بر دامن البرز سیه دوخته امروح من منتظر آمدن مرغ شب استعشق در پنجه ی غم قلب مرا می فشردبا تو ای خواب ، نبرد من و دل زینت سبب استمرغ شب آمد و در لانه ی تاریک خزیدنغمه اش را به دلم هدیه کند بال نسیمآه ... بگذار که داغ دل من تازه شودروح را نغمهی همدرد فتوحی ست عظیم
"; } blogsky.ajax.onCommentSubmitFailure = function(e) { document.getElementById("comment-errors-message").innerHTML = e.error; } blogsky.ajax.onCommentRateBegin = function(e) { switch (e.rateType) { case "plus": var commentRatePlus = document.getElementById("comment-rate-plus-count-" + e.id); commentRatePlus.innerHTML = parseInt(commentRatePlus.innerHTML) + 1; break; case "minus": var commentMinusPlus = document.getElementById("comment-rate-minus-count-" + e.id); commentMinusPlus.innerHTML = parseInt(commentMinusPlus.innerHTML) + 1; break; } } blogsky.ajax.onCommentRateFailure = function(e) { switch (e.rateType) { case "plus": var commentRatePlus = document.getElementById("comment-rate-plus-count-" + e.id); commentRatePlus.innerHTML = parseInt(commentRatePlus.innerHTML) - 1; break; case "minus": var commentMinusPlus = document.getElementById("comment-rate-minus-count-" + e.id); commentMinusPlus.innerHTML = parseInt(commentMinusPlus.innerHTML) - 1; break; } var commentRateErrorMessage = document.getElementById("comment-rate-error-message-" + e.id); commentRateErrorMessage.innerHTML = e.error; commentRateErrorMessage.style.display = "block"; setTimeout(function () { commentRateErrorMessage.style.display = "none"; }, 3000); } function insertCommentSmiley(smiley) { var inputComment = document.getElementById("comments").getElementsByTagName("TEXTAREA")[0]; blogsky.general.insertAtCursor(inputComment, smiley); } ...
نویسنده : بازدید : 10 تاريخ : يکشنبه 9 مهر 1396 ساعت: 10:08